REGULAMIN OSIEDLA WIOSKA ŻEGLARSKA.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.    Definicje:

 1. Osiedle - zespół nieruchomości położonych w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 21
 2. Nieruchomość Wspólna - działki objęte księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy we Wschowie pod nr księgi wieczystej  KW 9357 oraz KW 19506
 3. Zarządca Osiedla – AWF Development Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz osoby działające w jej imieniu,
 4. Mieszkaniec Osiedla - każda osoba posiadająca prawo własności lub współwłasnościjakiejkolwiek nieruchomości lub lokalu na terenie Osiedla, ew. zawartą umowę najmu dotyczącą nieruchomości lub lokalu na terenie Osiedla.
 1. Za wszelkie działania członków rodzin właścicieli lub najemców odpowiedzialność ponosi Mieszkaniec Osiedla, posiadający prawo do konkretnej nieruchomości.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Mieszkańców Osiedla, osoby stale z nimi zamieszkujące oraz wszystkie osoby przebywające czasowo na terenie Osiedla.
 1. Mieszkańcy Osiedla oraz osoby wspólnie zamieszkujące z nimi na stałe mają prawo do korzystania z części wspólnej nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i nie utrudniający korzystania z niej innym właścicielom i najemcom.
 2. Każdy z Mieszkańców Osiedla oraz osób z nimi zamieszkujących na stałe jest zobowiązany:

 

 1. utrzymywać lokale i pomieszczenia do nich przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym w zgodzie z istniejącymi w tym zakresie przepisami.
 2. dbać o części budynków przeznaczonych do wspólnego korzystania, klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku i chronić je przed uszkodzeniem lub dewastacją.

 

 1. Za szkody powstałe w wyniku działań dzieci lub osób przebywających na terenie Osiedla nazaproszenie lub za zgodą Mieszkańca Osiedla odpowiada Mieszkaniec Osiedla posiadający prawo do danej nieruchomości lub lokalu.
 2. Nabywca nieruchomości oraz inna osoby posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności wynikający z umowy najmu, oświadczają, że zapoznali się z nin. Regulaminem i wyraża zgodę najego stosowanie.

II.BEZPIECZEŃSTWO OSIEDLA

 1. Wchodzenie na teren osiedla osób niebędących Mieszkańcami może następować jedynie za wiedzą Zarządcy.
 2. Ekipy remontowe i pracownicy firm dokonujących konserwacji mogą wejść na teren Osiedla wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą Osiedla. Powyższe postanowienie nie dotyczy sytuacji awaryjnych zagrażających życiu lub mieniu mieszkańców Osiedla jak również prac związanych z wykończeniem domów i lokali mieszkalnych zakupionych w stanie niewykończonym lub związanych z wykończeniem bieżących prac remontowych.
 3. Każdy przypadek interwencji musi być zgłoszony do Zarządcy. Zarządca ma prawo uniemożliwienia wstępu na teren osiedla osobom, które nie są do tego uprawnione.
 4. Mieszkańcy Osiedla mają obowiązek zamykania furtek i bram prowadzących na teren Osiedla.
 5. Wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa na Nieruchomości Wspólnej należy zgłaszać Zarządcy.
 6. Zarządca jest uprawniony do podjęcia natychmiastowej interwencji po otrzymaniu zgłoszenia w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu

 

III. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. W godzinach od 22.00 wieczorem do 6.00 rano obowiązuje cisza nocna.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Osiedla zobowiązane są do stosowania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego, w tym w szczególności:

 

 1. zachowania ciszy nocnej,
 2. niezakłócania spokoju innym Mieszkańców Osiedla,
 3. bieżącej opieki nad posiadanymi zwierzętami, w tym usuwania dokonanych przez niezniszczeń oraz sprzątania po nich, zapewnienia właściwych środków zabezpieczenia (smycze, kagańce).

 

 1. Wszelkie nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do tego celu w taki sposób, aby nie zanieczyszczać otoczenia pojemników i części wspólnej osiedla oraz stosownie do zasad segregacji odpadów przyjętych przez Gminę.
 2. Na terenie Osiedla zakazane jest:

 

 1. wywieszanie jakichkolwiek ogłoszeń i szyldów poza miejscami wyraźnie do tego przeznaczonymi;
 2. używanie materiałów wybuchowych, w tym petard i sztucznych ogni;
 3. przechowywanie bądź używanie materiałów palnych, żrących  i wybuchowych;
 1. palenie ognisk oraz robienie grilla na częściach wspólnych Osiedla;
 2. prowadzenie prac budowlanych lub remontowych z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt IX niniejszego Regulaminu;
 3. instalowanie jakichkolwiek urządzeń na  dachach budynków bez  zgody Zarządcy Osiedla.

IV. KONSERWACJA, NAPRAWY I REMONTY

 1. Mieszkańcy Osiedla mają obowiązek zgłaszania usterek i awarii do Zarządcy Osiedla na podane w pkt VIII nin. Regulaminu adresy mailowe lub telefony.
 2. Obsługą instalacji na Nieruchomości Wspólnej zajmują się wyłącznie oznaczone instytucje oraz konserwatorzy, zatrudnieni przez Zarządcę Osiedla.
 3. Wchodzenie osób postronnych do pomieszczeń z instalacjami wspólnymi, samowolne włączanie lub wyłączanie instalacji lub dokonywanie ich napraw jest zabronione, z wyjątkiem przypadków gdy takie działania są niezbędne dla ochrony życia lub mienia innych Mieszkańców Osiedla. W takim przypadku przed przystąpieniem do dokonania wyżej wymienionych czynności członek (mieszkaniec) Osiedla, o ile to możliwe, zobowiązany jest w pierwszej kolejności poinformować Zarządcę Osiedla.
 4. Mieszkańcy Osiedla zobowiązani są na żądanie Zarządcy Osiedla udostępnić teren i budynek w celu dokonania czynności związanych z naprawą, konserwacją lub remontem zewnętrznych elementów obiektu oraz urządzeń - typu przyłącza, inst. odgromowa -znajdujących się na prywatnym terenie. Czynności te mogą być wykonane tylko w obecności osoby dorosłej zajmującej dany lokal lub upoważnionej przez Mieszkańca Osiedla.
 5. W przypadku dokonywania remontów i napraw:
 1. osoby dokonujące remontów i napraw są obowiązane przeprowadzać je tak, by w najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z Nieruchomości Wspólnej oraz Osiedla innym mieszkańcom,
 2. pozostali mieszkańcy, a zwłaszcza bezpośrednio narażeni na negatywne skutki remontów, powinni być o nich uprzedzeni z należytym wyprzedzeniem,
 3. gruz i inne odpady z prac remontowych podlegają niezwłocznemu wywozowi na kosztosoby przeprowadzającej remont.

 

6. Koszty usuwania szkód wyrządzonych w Nieruchomości Wspólnej wynikłe z winy Mieszkańca Osiedla lub osób którymi się posługuje, obciążają danego Mieszkańca Osiedla.

V. RUCH DROGOWY I PARKOWANIE SAMOCHODÓW

1.    Na terenie Osiedla ustanawia się następujące zasady parkowania:

 1. droga znajdująca się w obrębie osiedla jest również traktowana jako droga pożarowa i jest przeznaczona na dojazd do poszczególnych budynków pojazdów ratunkowych i przeznaczonych do usuwania awarii. Parkowanie na tej drodze jest zakazane.
 2. miejscami przeznaczonymi do parkowania są stanowiska postojowe w garażach i dojazdach do w/w garaż, oraz miejsca parkingowe przyporządkowane do lokali mieszkaniowych. Parkowanie pojazdów w innych miejscach - niż własny garaż i dojazd do niego oraz w miejscach przyporządkowanych do lokalu mieszkaniowego  jest zakazane.
 3. pojazdy parkujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych będą odholowywane na koszt właściciela pojazdu
 4. w przypadku gdy pojazd parkujący na drodze pożarowej uniemożliwi dojazd do posesji w trakcie działań ratunkowych, właściciel pojazdu może zostać obciążony kosztami strat powstałych w wyniku utrudnienia akcji ratunkowej.

2.   Wjazd samochodami na teren osiedla osób niebędących Mieszkańcami Osiedla może następować jedynie za wiedzą i zgodą Zarządcy, chyba, że właściciel nieruchomości lub lokalu mieszkalnego udostępni swoje miejsce parkingowe wjeżdżającemu.

VI.  ZMIANY DOTYCZĄCE CZĘŚCI WSPÓLNEJ I ELEWACJI

 1. Wszelkie zmiany w instalacjach osiedla oraz elewacji budynków, kącie nachylenia dachu, zagospodarowaniu terenu są niedopuszczalne.
 2. Umieszczanie wszelkich reklam na nieruchomości jest dozwolone po uprzednim uzyskaniuzgody Zarządcy i podpisaniu umowy w sprawie opłat za reklamę. Zasilanie reklamy w energię elektryczną z nieruchomości wspólnej jest dozwolone za zgodą Zarządcy i pod warunkiem pokrycia kosztów energii elektrycznej.

 

VII.  PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Prowadzenie hodowli zwierząt na terenie nieruchomości jest całkowicie   zabronione.
 2. Zakazane pozostaje także prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wytwórczej, budowlanej, handlowej, produkcyjnej lub usługowej na terenie Osiedla.

VIII.  ZASADY KOMUNIKACJI Z ZARZĄDCĄ OSIEDLA

 1. Mieszkańcy Osiedla mogą zgłaszać wszelkie usterki i problemy związane z bieżącą eksploatacją Osiedla do Zarządcy Osiedla.
 2. Mieszkańcy Osiedla mogą zgłaszać swoje opinie dotyczące wszelkich aspektów funkcjonowania Osiedla do Zarządcy Osiedla:

 

 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sale@wioskazeglarska-slawa.pl
 2. na piśmie - pozostawiając wiadomość w siedzibie Zarządcy Osiedla lub za pomocą poczty,
 3. bezpośrednio do przedstawiciela Zarządcy Osiedla.

3.    Wszelkie przypadki naruszenia porządku na Nieruchomości Wspólnej należy zgłaszać do Zarządcy Osiedla.

IX.  PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH NA TERENIE OSIEDLA

1.   Właściciele działek zakupionych na terenie Osiedla zobowiązani są do:

 1. utrzymania porządku i czystości na terenach nieruchomości, wspólnych i przyległych wtrakcie prowadzenia prac oraz przed ich rozpoczęciem,
 2. zachowania kolorystyki zewnętrznej nieruchomości wzorując się na istniejących budynkach Osiedla,
 3. partycypacji we wszystkich kosztach utrzymania i serwisu Nieruchomości Wspólnej.

2.    Używanie maszyn budowlanych oraz samochodów używanych dla celów budowy winno uwzględniać następujące zasady:

 1. wjazd na Osiedle możliwy jest tylko w miejscu wyznaczonym przez Zarządcę Osiedla,
 2. prawo postoju przysługuje tylko na czas załadunku i wyładunku,
 3. wjazd na krawężniki na drogach wewnętrznych jest zakazany,
 4. parkowanie na drogach wewnętrznych jest zakazane.

3.    Prowadzenie prac budowlanych ograniczone jest następującymi regulacjami:

 1. Wszelkie prace budowlane wraz z dowozem materiałów budowlanych mogą być prowadzone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 a w soboty w godz. 8.00 - 13.00.
 2. Ekipy budowlane zobowiązane są do

 

 • dostosowania się do regulaminu osiedla,
 • zachowania należytego porządku na terenie budowy i  osiedla,  nieskładowania materiałów i narzędzi na sąsiadujących działkach,
 • utrzymania czystości dróg i chodników.

4.    Właściciel posesji bierze pełną odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z uwagi nadziałanie jego wykonawców niezależnie od możliwości przypisania winy za te działania oraz do zaopatrzenia we własnym zakresie w urządzenia sanitarne na czas trwania budowy.

X.KOSZTY OSIEDLA

 1. Każdy z Mieszkańców Osiedla zobowiązany jest partycypować w kosztach administracji Osiedla w kwocie ustalonej przez Zarządcę Osiedla. Miesięczna kwota kosztów administracyjnych  zostanie określona na podstawie rzeczywistych wydatków przypadających na 1 m2 powierzchni zajmowanego lokalu.
 2. Zmiana wysokości kosztów administracji Osiedla wymaga decyzji Zarządcy Osiedla podanej na miesiąc przed zmianą kosztów w drodze pisemnej lub mailowej każdemu z Mieszkańców Osiedla.
 1. Koszt administracji Osiedla obejmuje wynagrodzenie Zarządcy oraz koszty używania częściwspólnych, a to oświetlenia, sprzątania, ochrony i bieżących napraw.
 2. W przypadku konieczności poniesienia kosztów remontów przekraczających koszty wynikające ze zwykłego użytkowania Nieruchomości Wspólnej, Zarządca dokonuje podziału tych kosztów pomiędzy współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej stosownie do wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej i zobowiązuje współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej do uiszczenia zaliczek na poczet kosztów remontu.

XI. ZMIANA REGULAMINU.

W przypadku zmiany Regulaminu Zarządca Osiedla zobowiązany jest podać jego treść każdemu z mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez wywieszenie treści regulaminu na tablicy ogłoszeniowej w biurze Zarządcy.